Leabhar Cócaireachta | 4schools.ie | Student Diaries, Student Journals, School Websites, Homework Diary, School Maps of Ireland

Leabhar Cócaireachta

Ta áthas ar 4schools.ie an leabhar seo, Leabhrán Oidis don Teastas Sóisearach, a chur ar fáil i gcomhar leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG).

Tá an Leabhrán Oidis don Teastas Sóisearach dírithe ar an gcuid de shiollabas Eacnamaíocht Bhaile an Teastais Shóisearaigh ina ndéantar staidéar ar Scileanna Cócaireachta. Is múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile atá ag teagasc trí mheán na Gaeilge a chuir an leabhrán seo le chéile, ag eascairt as seimineár a d’eagraigh COGG do mhúinteoirí Eacnamaíocht Bhaile ó scoileanna lán Ghaeilge agus Gaeltachta.

Tá réimse leathan oideas sa leabhar, ag freagairt do na grúpaí bia ar fad, do na béili agus do na tascanna éagsúla, chomh maith le treoracha do dhaltaí maidir le dea-chleachtais chócaireachta, agus teimpléad measúnaithe do na tascanna cócaireachta.

  • Oiriúnach do dhaltaí sa chéad, sa dara agus sa tríú bliain 
  • 100 leathanach lándaite 
  • 65 Oideas

€ 12.50